تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

شبکه های اجتماعی
شماره تماس

افزودنی بتن

SP1

ژل میکروسیلیس الیافی

ژل ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ الیافی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻧﻮع ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪای از اﻓﺰودنی ﺑﺘﻦ میﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، ﭘـﺮدوام، آب ﺑﻨـﺪ، ﻧﻔـﻮذ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﻘﺎء نسبی ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی ﻓﺸﺎری، ﻛﺸشی و ﺧﻤشی ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ژل میکروسیلیس الیافی

معرفی محصول

ژل میکروسیلیس SP1 هنگامی که به بتن اضافه می شود، رئولوژی بتن را بهبود داده و با سیمان واکنش نشان می دهد تا به طور چشمگیری مقاومت، دوام و نفوذناپذیری بتن را بهبود بخشد، و ترکیب آن با بتن باعث تولید یک بتن پرمقاومت می شود.

از دﻳﮕﺮ ﺧﻮاص وﻳﮋه اﻳﻦ ﻣﺎده میﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﺠﺎد روانی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آب ﺑـﻪ ﺳـﻴﻤﺎن ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺣﻔﻆ اﺳﻼﻣﭗ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺘﻦ در ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻنی ﻳﺎ ﺑﺘﻦرﻳﺰی ﺑـﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی و درﺻﺪ ﺟﺬب آب ﺑﺘﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻣﻮاد  ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور در ژل ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره SP1 ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـی در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻛﻨﺶﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎیی ﺑﺘﻦ اﻳﻔﺎ میﻛﻨﺪ.

ژل میکروسیلیس الیافی

بتن حاوی ژل میکروسیلیس

مقاومت در برابر سایش

 • بتن حاوی دوده سیلیس مقاومت سایشی بسیار بالایی دارد.
 • در ساخت کف و روسازی باعث افزایش دوام در مکان های پرتردد می شود.
 • استفاده از آن باعث صرفه جویی در هزینه و زمان و بهبود راندمان عملیاتی می شود.


مقاومت در برابر سولفات و مواد شیمیایی

 • بتن حاوی دوده سیلیسی دارای نفوذپذیری کم و مقاومت شیمیایی بالا است که بتن را در برابر حمله سولفات ها حفاظت می کند.


استحکام بالا

 • مقاومت فشاری برای بتن های با کارایی بالا به طور چشمگیری افزایش می یابد. SP1 همراه با فوق روان کننده های کربوکسیلاتی برای تولید بتن با مقاومت بسیار بالا استفاده می شود و پمپاژ بتن در فاصله های عمودی را بسیار آسان تر می کند.


کاهش حرارت

 • سرعت از دست دادن گرما از سطح بیرونی بتن باعث ایجاد ترک می شودو ترک خوردن به دلایل زیادی مانند کاهش استحکام و کاهش دوام خطرناک است. با جایگزینی سیمان با دوده سیلیس و رعایت ضریب کارایی دوده سیلیس، حداکثریت افزایش دما و کاهش اختلاف دما در بتن، باعث افزایش مقاومت می شود.


مقاومت در برابر خوردگی

 • کاهش نفوذپذیری با دوده سیلیسی باعث محافظت در برابر نفوذ یون های کلرید شده و در نتیجه آن را برای کاربردهایی که بتن برای مقاومت در برابر حملات شیمیایی مورد نیاز است ایده آل می کند.


مقاومت در برابر یخ زدگی

 • کاهش نفوذپذیری بتن، موجب مقاومت عالی در برابر یخ زدگی و ذوب شدن می شود، زیرا آب کمتری، داخل خمیر سیمان محبوس می شود.

نحوه عملکرد ژل میکروسیلیس

 1. ژل ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺑﺎ اﻟﻘﺎء ﺑﺎراﻟﻜﺘﺮیکی منفی ﺑﻪ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺎﻋـﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻼﻣﭗ میﮔﺮدد.
 2. ژل ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره SP1 ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ درﮔﻴﺮش اوﻟﻴـﻪ ﺑـﺘﻦ ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ اﺳﻼﻣﭗ ﺑﺘﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻛﺎرایی ﻻزم را در دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺣﻤﻞ زﻳـﺎد ﺑﻪ ﺑﺘﻦ میدﻫﺪ.
 3. ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاد واﺗﺮﭘﺮوف و ﻓﻴﻠﺮﻫﺎی ﻻزم درﺧﻮد طی اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺧﺘﻼط، ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎلی (ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج) ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻓﻴﻠﺮ ﻻزم در ﺑﺘﻦ ﭘﺮ ﺷـﺪه و ﺑﺎﻋـﺚ رﻓـﻊ اﺛـﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آن در ﺑﺘﻦ میﮔﺮدد و ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮی ﺑﺘﻦ را ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﻛﺎﻫﺶ می دﻫﺪ.
عملکرد ژل میکروسیلیس
بهبود عملکرد ناحیه انتقال

یک واکنش شیمیایی بین آهک آزاد در خمیر سیمان و ذرات دوده سیلیس انجام می شود که منجر به تشکیل یک ژل اضافی هیدرات سیلیکات کلسیم (CSH) می شود و بصورت چسبی ست که اجزای بتن را در کنار هم نگه می دارد، تشکیل این نیروی اتصال اضافی بین سنگدانه و خمیر سیمان، باعث افزایش مقاومت فشاری و خمشی بتن می شود.

کاهش منافذ خالی

ذرات ریز SP1 حفره های ریز و منافذ مویرگی درون ماتریس سیمان را پر می کنند و به طور قابل توجهی تخلخل را کاهش می دهند تا بتن بسیار متراکم و غیر قابل نفوذی تولید شود.

عملکرد ژل میکروسیلیس

موارد کاربرد ژل میکروسیلیس

 • ﺳﺎزهﻫﺎی بتنی در ﻣﻌﺮض ﺳﻴﻜﻞﻫﺎی ذوب و اﻧﺠﻤﺎد
 • ﺳﻄﻮح ﭘﺮ ﺗﺮاﻓﻴﻚ (در ﻣﻌﺮض ﺳﺎﻳﺶ) و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﺎزك بتنی
 • ﺳﺎزهﻫﺎی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪول اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻ
 • ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ دوام ﺑﺎﻻ
 • ﺑﺘﻦﻫﺎی ﻧﻈﺎمی، ﭘﺪاﻓﻨﺪی ﺧﺎص و ﺿﺪ ﺗﺸﻌﺸﻊ

مزایا

 • ﻧﮕﻬﺪاری و ﺣﻔﻆ اﺳﻼﻣﭗ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺘﻦرﻳﺰی ﺑﺎ زﻣﺎن ﻃﻮﻻنیﺗﺮ
 • واﺗﺮﭘﺮوف ﻛﺮدن ﺑﺘﻨﻬﺎی وﻳﮋه
 • اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی ﻓﺸﺎری، خمشی و کششی در ﺗﻤﺎم ﺳﻨﻴﻦ
 • ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺜﺒﺖ در ﺣﺮارت زایی ﺑﺘﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﺮارتی ﺑﺘﻦﻫﺎی ﺣﺠﻴﻢ
 • ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی واﻓﺰاﻳﺶ دوام ﺑﺘﻦ
 • ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻧﻔﻮذ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻮن ﻛﻠﺮ و ﺳﻮﻟﻔﺎتﻫﺎ و…
 • ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ در ﺿﺮﻳﺐ وارفتگی
 • اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺮﺳﺎیشی
 • اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰینی ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ 2 ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ 5
 • اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻼﻣﭗ و اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ آب ﻣﺼﺮفی ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻮق روان ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ
 • ﺳﻬﻮﻟﺖ ﭘﻤﭙﺎژ و ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺘﻦ رﻳﺰی
 • ﺟﺎﺑﺠﺎیی و ﻧﮕﻬﺪاری آﺳﺎن
 • ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ رﻳﻮی

مشخصات فنی

 • ظاهر : ژله ایی
 • الیاف پلی پروپیلن : دارد
 • رنگ : خاکستری
 • وزن مخصوص : 1.4 کیلوگرم در هر مترمکعب
 • میزان کلر و نیترات : ندارد
 • نقطه اشتعال : ندارد
 • نقطه انجماد : صفر درجه سانتیگراد

میزان مصرف

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف SP1 ﺑـﺮای ﻛﺴﺐ ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﺧـﺎص ﺑـﺎ انجام آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎهی ﺗﻌﻴﻴﻦ میﺷﻮد.

 • ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺼﺮف از 3 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم الی 8 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ 100 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻣﻮاد ﺳﻴﻤﺎنی ﺑﺘﻦ میﺑﺎﺷﺪ.

 

اختلاط

 • در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ ﻳﺎ ﺑﻌﺪاز اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ اﺿﺎﻓﻪ میﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﺮایطی ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎنی ﺳﺎﺧﺖ و رﻳﺨﺘﻦ ﺑﺘﻦ زﻳﺎد ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد میﮔـﺮدد ﻣﺤـﺼﻮل ژل SP1 بصورت دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻛﻪ قسمتی در ﺑﭽﻴﻨﮓ و قسمتی ﻫﻢ در ﺣﺪود 3 دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺗﺮاك ﻣﻴﻜﺴﺮ اﺿﺎﻓﻪ میﮔﺮدد.
 • زﻣـﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻣﻞ ژل 3 الی 5 دﻗﻴﻘﻪ میﺑﺎﺷﺪ.

 

بسته بندی

سطل پلاستیکی ۲۵ کیلوگرمی

در ظروف دربسته و در محيطي دور از نور خورشید

 

با ما در تماس باشید

متخصصان ما در اسرع وقت با شما تماس می گیرند

28424185 - 021