تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

شبکه های اجتماعی
شماره تماس

افزودنی بتن

P9

ژل میکروسیلیس

ژل ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻧﻮع ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪای از اﻓﺰودنی ﺑﺘﻦ میﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، ﭘـﺮدوام، آب ﺑﻨـﺪ، ﻧﻔـﻮذ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﻘﺎء نسبی ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی ﻓﺸﺎری، ﻛﺸشی و ﺧﻤشی ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ژل میکروسیلیس

معرفی محصول

ژل ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ManaFume P9 ﻧﻮع ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪای از اﻓﺰودنی ﺑﺘﻦ میﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، ﭘـﺮدوام، آب ﺑﻨـﺪ، ﻧﻔـﻮذ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﻘﺎء نسبی ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی ﻓﺸﺎری، ﻛﺸشی و ﺧﻤشی ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ میﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن ﻛﻪ از ﻣﻮاد واﺗﺮﭘﺮوف، ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور و ﻓﻴﻠﺮﻫﺎی ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه میﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ژل ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻴﻠﻴﺲ ﭼﻨــﺪ ﻣﻨﻈــﻮر  ﻛــﻼس ManaFume P9  ﺑــﺎ اﻳﺠــﺎد ﺣﺒﺎﺑﻬــﺎی ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپی در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺒﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن بتنی ﻛﺎﻣﻼ ﺧﻤﻴﺮی میﮔﺮدد.

از دﻳﮕﺮ ﺧﻮاص وﻳﮋه اﻳﻦ ﻣﺎده میﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﺠﺎد روانی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آب ﺑـﻪ ﺳـﻴﻤﺎن ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺣﻔﻆ اﺳﻼﻣﭗ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺘﻦ در ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻنی ﻳﺎ ﺑﺘﻦرﻳﺰی ﺑـﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی و درﺻﺪ ﺟﺬب آب ﺑﺘﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ﻣﻮاد  ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور در ژل ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ManaFume P9 ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـی در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻛﻨﺶﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎیی ﺑﺘﻦ اﻳﻔﺎ میﻛﻨﺪ.

ژل ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ

نحوه عملکرد ژل میکروسیلیس

 1. ژل ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺑﺎ اﻟﻘﺎء ﺑﺎراﻟﻜﺘﺮیکی منفی ﺑﻪ دوﻏﺎب ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺎﻋـﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻼﻣﭗ میﮔﺮدد.
 2. ژل ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ManaFume P9 ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ درﮔﻴﺮش اوﻟﻴـﻪ ﺑـﺘﻦ ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ اﺳﻼﻣﭗ ﺑﺘﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻛﺎرایی ﻻزم را در دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺣﻤﻞ زﻳـﺎد ﺑﻪ ﺑﺘﻦ میدﻫﺪ.
 3. ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاد واﺗﺮﭘﺮوف و ﻓﻴﻠﺮﻫﺎی ﻻزم درﺧﻮد طی اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺧﺘﻼط، ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎلی )ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻓﻴﻠﺮ ﻻزم در ﺑﺘﻦ ﭘﺮ ﺷـﺪه و ﺑﺎﻋـﺚ رﻓـﻊ اﺛـﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آن در ﺑﺘﻦ میﮔﺮدد و ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮی ﺑﺘﻦ را ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﻛﺎﻫﺶ می دﻫﺪ.

موارد کاربرد ژل میکروسیلیس

 • ﺑﺘﻦ رﻳﺰی ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﺣﻤﻞ ﻃﻮﻻنی
 • ﺑﺘﻦ رﻳﺰی در دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻ
 • اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن، ﺗﻮﻧﻞﻫﺎ و ﺳﺎزهﻫﺎی آب ﺑﻨﺪ بتنی
 • ﺳﺎزهﻫﺎی بتنی در ﻣﻌﺮض ﻛﺎوﻳﺘﺎﺳﻴﻮن
 • اﻧﻮاع ﺗﻮﻧﻞﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮﻳﺐ زﺑﺮی دارﻧﺪ.
 • ﺳﺎزهﻫﺎی بتنی در ﻣﻌﺮض ﺳﻴﻜﻞﻫﺎی ذوب و اﻧﺠﻤﺎد
 • ﺳﻄﻮح ﭘﺮ ﺗﺮاﻓﻴﻚ (در ﻣﻌﺮض ﺳﺎﻳﺶ) و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﺎزك بتنی
 • ﺑﺘﻦﻫﺎی ﺣﺠﻴﻢ و ﻣﻘﺎﻃﻊ بتنی ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ آرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎﻻ
 • ﺳﺎزهﻫﺎی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪول اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻ
 • ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ دوام ﺑﺎﻻ
 • ﺑﺘﻦﻫﺎی ﻧﻈﺎمی، ﭘﺪاﻓﻨﺪی ﺧﺎص و ﺿﺪ ﺗﺸﻌﺸﻊ

مزایا

 • ﻧﮕﻬﺪاری و ﺣﻔﻆ اﺳﻼﻣﭗ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺘﻦرﻳﺰی ﺑﺎ زﻣﺎن ﻃﻮﻻنیﺗﺮ
 • واﺗﺮﭘﺮوف ﻛﺮدن ﺑﺘﻨﻬﺎی وﻳﮋه
 • اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی ﻓﺸﺎری، خمشی و کششی در ﺗﻤﺎم ﺳﻨﻴﻦ
 • ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺜﺒﺖ در ﺣﺮارت زایی ﺑﺘﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﺮارتی ﺑﺘﻦﻫﺎی ﺣﺠﻴﻢ
 • ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی واﻓﺰاﻳﺶ دوام ﺑﺘﻦ
 • ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻧﻔﻮذ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻮن ﻛﻠﺮ و ﺳﻮﻟﻔﺎتﻫﺎ و…
 • ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ در ﺿﺮﻳﺐ وارفتگی
 • اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺮﺳﺎیشی
 • اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰینی ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ 2 ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ 5
 • اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻼﻣﭗ و اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ آب ﻣﺼﺮفی ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻮق روان ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ
 • ﺳﻬﻮﻟﺖ ﭘﻤﭙﺎژ و ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺘﻦ رﻳﺰی
 • ﺟﺎﺑﺠﺎیی و ﻧﮕﻬﺪاری آﺳﺎن
 • ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ رﻳﻮی

مشخصات فنی

 • ظاهر : ژله ایی
 • رنگ : حاکستری
 • وزن مخصوص : 1.4 کیلوگرم در هر مترمکعب
 • میزان کلر و نیترات : ندارد
 • نقطه اشتعال : ندارد
 • نقطه انجماد : صفر درجه سانتیگراد

میزان مصرف

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ManaFume P9 ﺑـﺮای ﻛـﺴﺐ ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﺧـﺎص ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎهی ﺗﻌﻴﻴﻦ میﺷﻮد.

ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺼﺮف از 5 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم الی 8 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ 100 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻣﻮاد ﺳﻴﻤﺎنی ﺑﺘﻦ میﺑﺎﺷﺪ.

اختلاط

در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ ﻳﺎ ﺑﻌﺪاز اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ اﺿﺎﻓﻪ میﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﺮایطی ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎنی ﺳﺎﺧﺖ و رﻳﺨﺘﻦ ﺑﺘﻦ زﻳﺎد ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد میﮔـﺮدد ﻣﺤـﺼﻮل ژل ManaFume P9 ﺑﺼﻮرت دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻛﻪ قسمتی در ﺑﭽﻴﻨﮓ و قسمتی ﻫﻢ در ﺣﺪود 3 دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺗﺮاك ﻣﻴﻜﺴﺮ اﺿﺎﻓﻪ میﮔﺮدد.

 • زﻣـﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻣﻞ ژل 3 الی 5 دﻗﻴﻘﻪ میﺑﺎﺷﺪ.

بسته بندی

در سطل پلاستیکی ۲۵ کیلوگرمی

با ما در تماس باشید

متخصصان ما در اسرع وقت با شما تماس می گیرند

28424185 - 021