تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

شبکه های اجتماعی
شماره تماس

بتن کم ضخامت در سردخانه

به دلیل ماهیت و کاربری جایگاه‌ های سوخت و کفسازی انجام شده در این مکان ها، معمولاً بستر، علاوه بر ترافیک بالا، در معرض ریزش انواع چربی ها و روغن ها می باشد.

جهت افزایش طول عمر مفید کف و جلوگیری از نفوذ روغن و چربی ها به سطح موجود و تمیزکاری راحت آن، روش کف سازی با پودر سخت کننده سطوح سیمانی پیشنهاد می گردد.

کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب
نام پروژه
کاربری
نوع کفسازی
متراژ
آدرس
سال اجرا
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب2
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب3
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب5
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب6
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب7
بتن-کم-ضخامت-پلیمری-سرد-خانه-شهاب8
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب9