ژل میکروسیلیس

میکروسیلیس

ژل ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻧﻮع ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪای از اﻓﺰودنی ﺑﺘﻦ میﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، ﭘـﺮدوام، آب ﺑﻨـﺪ، ﻧﻔـﻮذ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﻘﺎء نسبی ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی ﻓﺸﺎری، ﻛﺸشی و ﺧﻤشی ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. Home معرفی محصول ژل ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ManaFume P9 ﻧﻮع ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪای از اﻓﺰودنی ﺑﺘﻦ میﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، ﭘـﺮدوام، […]

الیاف فلزی I500

الیاف فلزی

الیاف فلزی I500 جایگزین مناسب میلگردهای مسلح کننده در دال های متکی به کف و عرشه های فولادی Home معرفی الیاف فلزی I500 الیاف فلزی I500 جایگزین مناسب میلگردهای مسلح کننده در دال های متکی به کف و عرشه های فولادی بتن مسلح به الیاف فلزی ( بتن الیافی ) در حال تبدیل شدن به جایگزینی برای بتن […]

الیاف ماکروسنتتیک C150

الیاف مایکرو سنتتیک

الیاف ماکروسنتتیک MF.C150 جایگزین مناسب برای میلگردهای حرارتی و کاهش دهنده ترک های ناشی از جمع شدگی پلاستیکی Home الیاف ماکروسنتتیک C150 الیاف ماکروسنتتیک – MF.C150 جایگزین مناسبی برای میلگردهای حرارتی و کاهش دهنده ترک های ناشی از جمع شدگی پلاستیکی است. الیاف ماکروسنتتیک محصولی با مقاومت بالا و ساخته شده طبق استاندارد BSEN14889 می […]

فوق روان کننده بتن C50

فوق روان کننده بتن C50

فوق روان کننده بتن C50 روان کننده ای از نسل سوم ابر روان کننده هاست که می تواند تا 30% از آب مورد نیاز جهت بدست آوردن بتن با کارایی مناسب را کاهش دهد. Home معرفی محصول فوق روان کننده بتن C50 یك افزودنی ابرروان كننده بتن فاقد كلراید بوده كه بر پایه یك پلیمر خاص […]

روان کننده مخصوص کفسازی L30

روان کننده مخصوص کفسازی L30

روان کننده مخصوص کفسازی L30 یک افزودنی شیمیائی بر پایه لیگنوسولفونات جهت افزایش اسلامپ ( کارائی بتن ) و اصلاح بعضی از خواص نامطلوب بتن می باشد. Home معرفی محصول روان کننده مخصوص کفسازی L30 یک افزودنی شیمیائی بر پایه لیگنوسولفونات جهت افزایش اسلامپ ( کارائی بتن ) و اصلاح بعضی از خواص نامطلوب بتن […]

الیاف پلی پروپیلن P100

الیاف پلی پروپیلن

الیاف پلی پروپیلن P100 به عنوان یک افزودنی جهت تقویت و مسلح کردن بتن و مخلوط های سیمانی استفاده می شود. Home معرفی محصول الیاف پلی پروپیلن P100 به عنوان یک افزودنی جهت تقویت و مسلح کردن بتن و مخلوط های سیمانی استفاده می شود.  مصرف الیاف پلی پروپیلن در بتن باعث افزایش مقاومت کششی، […]