دسته‌ها
پروژه بتن سخت صنعتی

جایگاه سوخت سیاح مقدم

نام پروژه
کاربری
نوع کفسازی
متراژ
آدرس
سال اجرا
جایگاه سوخت سیاح مقدم
جایگاه سوخت سیاح مقدم
جایگاه سوخت سیاح مقدم
دسته‌ها
پروژه بتن کم ضخامت پلیمری

سردخانه شهاب

نام پروژه
کاربری
نوع کفسازی
متراژ
آدرس
سال اجرا
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب2
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب3
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب5
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب6
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب7
بتن-کم-ضخامت-پلیمری-سرد-خانه-شهاب8
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب9
دسته‌ها
پروژه بتن سخت صنعتی

صنایع غذایی برتر

نام پروژه
کاربری
نوع کفسازی
متراژ
آدرس
سال اجرا
کفسازی-بتن-سخت-صنایع-غذایی-برتر-4
کفسازی-بتن-سخت-صنایع-غذایی-برتر-4
کفسازی-بتن-سخت-صنایع-غذایی-برتر
کفسازی-بتن-سخت-صنایع-غذایی-برتر
کفسازی-بتن-سخت-صنایع-غذایی-برتر
دسته‌ها
پروژه بتن کم ضخامت پلیمری

شرکت دقیق پولادیر

نام پروژه
کاربری
نوع کفسازی
متراژ
آدرس
سال اجرا
پولادیر 1
پولادیر 2
پولادیر 4
پولادیر 5
پولادیر 7
دسته‌ها
پروژه بتن سخت صنعتی

پروژه تراس دربند

نام پروژه
کاربری
نوع کفسازی
متراژ
آدرس
سال اجرا
دربند 1
دربند.jpg 1
دربند 2
دسته‌ها
پروژه بتن کم ضخامت پلیمری

کافه عرفان

نام پروژه
کاربری
نوع پروژه
متراژ
آدرس
سال اجرا
پروژه-عرفان-۱
پروژه-عرفان-۲
پروژه-عرفان-3
پروژه-عرفان-۴
دسته‌ها
پروژه بتن سخت صنعتی

شرکت دانا قوطی

نام پروژه
کاربری
نوع پروژه
متراژ
آدرس
سال اجرا
ارم بیشه
ارم-بیشه-۲
ارم-بیشه-3
دسته‌ها
پروژه بتن سخت صنعتی ملاتی

شرکت ارم بیشه

نام پروژه
کاربری
نوع کفسازی
متراژ
آدرس
سال اجرا
ارم-بیشه-۱
ارم-بیشه-۲
بیشه ۳
بیشه 8
بیشه ۴
بیشه 6
بیشه 5