دسته‌ها
پروژه بتن کم ضخامت پلیمری

سردخانه شهاب

نام پروژه
کاربری
نوع کفسازی
متراژ
آدرس
سال اجرا
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب2
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب3
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب5
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب6
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب7
بتن-کم-ضخامت-پلیمری-سرد-خانه-شهاب8
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب9
دسته‌ها
پروژه بتن کم ضخامت پلیمری

شرکت دقیق پولادیر

نام پروژه
کاربری
نوع کفسازی
متراژ
آدرس
سال اجرا
پولادیر 1
پولادیر 2
پولادیر 4
پولادیر 5
پولادیر 7
دسته‌ها
پروژه بتن کم ضخامت پلیمری

کافه عرفان

نام پروژه
کاربری
نوع پروژه
متراژ
آدرس
سال اجرا
پروژه-عرفان-۱
پروژه-عرفان-۲
پروژه-عرفان-3
پروژه-عرفان-۴