تولید کننده ملات خشک سیمانی و افزودنی بتن

نام پروژه
کاربری
نوع کفسازی
متراژ
آدرس
سال اجرا
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب2
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب3
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب5
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب6
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب7
بتن-کم-ضخامت-پلیمری-سرد-خانه-شهاب8
کم ضخامت پلیمری سرد خانه شهاب9